Viernes 28 de Febrero del 2020

DOGC núm. 3926 - 16/07/2003

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Mitjançant la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, es va comptar amb una legislació global sobre la protecció dels animals. La Llei esmentada, que va ésser capdavantera en el nostre entorn, tenia com a objectiu recollir els principis de respecte, defensa i protecció dels animals que figuren en els tractats i convenis internacionals i en les legislacions dels països socialment més avançats, i també donar unitat a la legislació vigent. Es van establir les normes i els mitjans necessaris a fi de mantenir i de salvaguardar les poblacions animals i, alhora, regular-ne la tinença, la venda, el tràfic i el manteniment en captivitat, perquè es portessin a terme amb unes garanties de bon tracte per als animals. Un cop transcorreguts més de deu anys de l'aprovació d'aquesta Llei, és oportú aprovar-ne una de nova que incorpori l'experiència assolida durant aquest període de temps. Durant aquest temps també s'han publicat noves lleis relacionades amb aquest àmbit, com la de l'experimentació animal, els gossos potencialment perillosos i diversos reglaments de desenvolupament per tal de fer efectiva llur aplicació normativa. La present Llei respon a la necessitat d'adaptar la situació legal de Catalunya a les novetats que es van produint i a l'evolució que la societat catalana ha experimentat en aquesta matèria. Per aquest motiu, aquesta Llei fa una nova definició del concepte d'animal de companyia, en regula la protecció i, més especialment, es configura com una disposició marc de protecció dels animals, amb l'objectiu principal d'incrementar la sensibilitat dels ciutadans respecte a la protecció dels animals.

El concepte d'animal de companyia s'estén també als animals de la fauna no autòctona que de manera individual viuen amb les persones i han assumit el costum del captiveri, per tal d'incrementar-ne el control i, consegüentment, el grau de protecció.

Una altra novetat és el fet que es manifesta una clara declaració de principis, en considerar els animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física. Això no vol dir res més que són mereixedors d'uns drets propis de la seva condició animal.

A aquests drets que se li atorguen s'afegeix la prohibició del sacrifici de tots els gossos i els gats que han sofert abandonaments per manca de responsabilitat de llurs propietaris i que, malgrat això, mereixen que la seva vida transcorri en condicions dignes i sigui respectada.

D'entre les novetats d'aquesta Llei, també cal posar en relleu que es formulen de manera coherent a la finalitat de protegir els animals tant les obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'aquests com les prohibicions de les accions que els poden causar danys.

En l'àmbit dels animals de companyia també hi ha importants novetats, destinades totes a aconseguir una adquisició responsable de manera que els ciutadans que voluntàriament adquireixen animals se'n responsabilitzin, en tinguin cura i, sobretot, els respectin els drets, i, per tant, no els abandonin. Per a aconseguir aquests objectius és imprescindible també comptar amb els centres de venda d'animals, els quals han de complir un seguit de requeriments, com ara l'obligació de fer un curs de cuidador o cuidadora d'animals per al personal que hi treballi.

Cal destacar també que aquesta Llei regula i limita la cria de gossos i gats per particulars, amb la finalitat de disminuir-ne el nombre i evitar una proliferació indiscriminada sense cap mena de control, ja que en moltes ocasions aquests animals pateixen les conseqüències de l'abandonament.

Igualment, es regulen els aspectes relatius a les empreses especialitzades que es fan càrrec del servei de recollida d'animals abandonats i es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals, que ha d'afavorir la implicació ciutadana en l'assoliment de les finalitats d'aquesta Llei.

Per tal que aquesta Llei sigui un instrument vàlid i eficaç per a assolir les finalitats que estableix, s'actualitza el règim sancionador, adequant-lo al nou contingut d'aquesta Llei i regulant-lo tot respectant els principis propis del procediment sancionador. També es fan algunes modificacions menors amb relació a aspectes tècnics de la protecció de la fauna autòctona.

Finalment, cal destacar que mitjançant l'annex d'aquesta Llei s'actualitza el llistat d'espècies protegides de la fauna salvatge autòctona, fins ara incloses en l'annex 2 de la derogada Llei 3/1988, del 4 de març, en el sentit d'excloure'n: la tórtora turca (Streptopelia decaocto); el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), atès el fort increment poblacional d'aquestes espècies i d'acord amb les normatives europees, i el cigne mut (Cygnus olor), atesa la facilitat que té per a la cria en captivitat i l'ús generalitzat que se'n fa com a animal ornamental. En canvi, s'hi inclouen: l'esquirol (Sciurus vulgaris), atesa la davallada poblacional; el gafarró (Serinus serinus), perquè ja n'és prohibida la captura, i també totes les subespècies d'ós bru (Ursus arctos), atesos els possibles problemes taxonòmics.

TÍTOL I

Disposicions generals i normes generals de protecció dels animals

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores.

Article 2

Finalitat i principis

1. La finalitat d'aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.

2. Els animals són éssers vivents dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent-ne bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar.

3. Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por.

4. Els animals de companyia no poden ésser objecte d'embargament en cap procediment judicial.

Article 3

Definicions

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

b) Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos i els gats.

c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.

d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.

e) Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

f) Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.

g) Animal abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària.

h) Animal salvatge urbà: és l'animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna exòtica i altres que s'han de determinar per via reglamentària.

i) Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals, els establiments de venda i cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: és l'establiment en què es guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres d'importació d'animals.

k) Centre de cria d'animals: és la instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o d'altres.

l) Associació de protecció i defensa dels animals: és l'entitat sense afany de lucre legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.

Capítol II

Normes generals de protecció dels animals

Article 4

Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals

1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie.

2. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per a garantir-ne la salut.

Article 5

Prohibicions

Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals:

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

c) Abandonar-los.

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal.

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'obtenció prèvia de l'autorització de l'autoritat competent.

f) No facilitar-los l'alimentació suficient.

g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.

h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.

j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.

k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.

l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells.

m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

Article 6

Prohibició de baralles d'animals i altres activitats

1. Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents:

a) Baralles de gossos.

b) Baralles de galls.

c) Matances públiques d'animals.

d) Atraccions firals de cavallets en què s'utilitzen animals.

e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.

2. Resten excloses d'aquestes prohibicions:

a) La festa dels braus en les localitats on, en la data d'entrada en vigor de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, hi haguessin places construïdes per a celebrar-la, a les quals s'ha de prohibir l'accés a les persones menors de catorze anys.

b) Les festes amb bous sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.

3. Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a normes de policia d'espectacles, com poden ésser l'autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual d'aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ésser observats per menors i ferir-los la sensibilitat.

Article 7

Certàmens

En els certàmens, les activitats esportives amb participació d'animals i altres concentracions d'animals vius s'ha de complir la normativa vigent, en especial la relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals.

Article 8

Trasllat d'animals

1. Els animals han de disposar d'un espai suficient que permeti com a mínim que aquests puguin aixecar-se i jeure si se'ls trasllada d'un lloc a l'altre. Els mitjans de transport o els embalatges han d'ésser concebuts per a protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.

2. Els animals han d'ésser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a intervals convenients segons el que s'estableixi per via reglamentària.

3. En la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat per a evitar-los danys o sofriments.

Article 9

Control de poblacions d'animals

1. Es poden fer controls específics de poblacions d'animals considerats perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d'exemplars d'espècies protegides. Les pràctiques destinades a la protecció de les collites no han d'implicar en cap cas la destrucció en massa d'animals no nocius ni d'exemplars d'espècies protegides. Això no obstant, el Departament de Medi Ambient pot autoritzar motivadament i de manera excepcional la captura o el control d'exemplars d'espècies protegides quan no hi ha cap altre mètode per a evitar danys.

2. Es prohibeix l'ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per a controlar animals vertebrats, excepte l'ús del vesc, amb l'autorització prèvia excepcional del Departament de Medi Ambient, en condicions estrictament controlades, de manera selectiva i de petites quantitats d'ocells, per a la caça del tord i la captura en viu d'ocells fringíl·lids.

Article 10

Filmació d'escenes fictícies de crueltat

La filmació, en l'àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que reprodueixi escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals requereix l'autorització prèvia de l'administració competent, a fi de garantir que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal. El mitjà de difusió ha de fer constar que les situacions són fictícies i fer-hi constar el número d'autorització.

Article 11

Sacrifici i esterilització d'animals

1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

2. El sacrifici d'animals s'ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb les condicions i els mètodes que s'estableixin per via reglamentària.

3. El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han d'ésser fets sempre sota control veterinari.

Article 12

Responsabilitat de les persones posseïdores d'animals

1. La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

2. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

3. La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries d'aquests.

4. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del Departament de Medi Ambient, puguin capturar de la natura i ésser posseïdores d'exemplars pertanyents a una espècie de fauna autòctona, ho són en condició de dipositàries. Aquests animals poden ésser tant confiscats com recuperats pel Departament de Medi Ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars no poden ésser objecte de transacció.

TÍTOL II

De la possessió d'animals

Capítol I

Normes generals

Article 13

Tractaments sanitaris i comportamentals

1. Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels animals.

2. Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d'estar a disposició de les administracions que ho requereixin per a portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial.

Article 14

Registre censal

1. Les persones posseïdores de gossos i gats han de censar-los a l'ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de forma indeleble de l'animal.

2. Els ajuntaments han de disposar d'un registre censal de gossos i gats als efectes del que estableix l'apartat 1, en el qual han de constar les dades d'identificació veterinària de l'animal, les dades de la persona posseïdora i altres dades que s'estableixin per via reglamentària.

3. Les persones propietàries o posseïdores de gossos i gats estan obligades a notificar a l'ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en el termini d'un mes, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, inclosa la mort de l'animal.

4. El Departament de Medi Ambient, de manera directa o mitjançant encàrrec de gestió, porta un Registre General d'Animals de Companyia, en el qual s'han de recollir les dades del gossos i els gats registrats a Catalunya procedents dels censos dels ajuntaments.

5. Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.

Article 15

Identificació

1. Els gossos i els gats han d'ésser identificats mitjançant:

a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.

b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

2. La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal han de lliurar a la persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació.

3. La identificació dels gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol transacció de l'animal, i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.

4. S'ha d'establir per reglament la necessitat d'identificar obligatòriament altres espècies d'animals per raó de llur protecció o per raons de seguretat de les persones o béns.

Capítol II

Abandonament i pèrdua d'animals de companyia i centres de recollida

Article 16

Recollida d'animals

1. Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

2. Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.

3. Els ajuntaments han de disposar d'instal·lacions de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb capacitat suficient per al municipi o convenir la realització d'aquest servei amb entitats supramunicipals o amb altres municipis.

4. En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o les entitats públiques supramunicipals, sens perjudici de llur responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

5. El personal que treballi en els centres de recollida d'animals de companyia que acompleixin tasques de recollida o manipulació d'aquests animals ha d'haver fet un curs de cuidador o cuidadora d'animals, les característiques i el contingut del qual han d'ésser establerts per reglament.

6. Els ajuntaments o les entitats supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del Departament de Medi Ambient, han de confiscar els animals de companyia si hi haguessin indicis que se'ls maltracta o tortura, si presentessin símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si es trobessin en instal·lacions indegudes.

Article 17
Recuperació d'animals

1. L'ajuntament o, si escau, l'entitat supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l'article 11.1.

2. El termini per a recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

3. Si l'animal porta identificació, s'ha d'avisar la persona propietària, la qual té un termini de deu dies per a recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l'animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, un cop transcorregut el qual l'animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.

Article 18

Acolliment d'animals

1. Els centres de recollida d'animals abandonats o perduts han d'atendre les peticions d'acolliment d'animals de companyia, les quals s'han de formular per escrit.

2. L'acolliment dels animals de companyia s'ha d'ajustar als requeriments següents:

a) Els animals han d'ésser identificats prèviament a l'acolliment.

b) Els animals han d'ésser desparasitats, vacunats i esterilitzats si han assolit l'edat adulta, per tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.

c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries, etològiques i de benestar de l'animal.

d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l'apartat 21.b amb les dades de cadascun dels animals que hi ingressen, de les circumstàncies de captura, troballa o lliurament, de la persona que n'ha estat propietària, si fos coneguda, i també de les dades de l'animal. L'especificació de les dades que han de constar en el Registre s'ha d'establir per via reglamentària.

3. Les instal·lacions de recollida d'animals abandonats, que han de controlar els ajuntaments tant a llurs propis centres com als centres de recollida concertats, han de disposar de les corresponents mesures de seguretat, amb la finalitat de garantir la integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d'animals que convisquin en grups per tal d'evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses. S'han d'establir per reglament els requisits que aquestes instal·lacions han de complir per tal de donar compliment al que estableix aquesta Llei.

Article 19

Captura de gossos i gats ensalvatgits

1. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per mètodes d'immobilització a distància.

2. En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el Departament de Medi Ambient ha d'autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura excepcional.

TÍTOL III

De les associacions de protecció i defensa dels animals

Article 20

Associacions de protecció i defensa dels animals

1. Les associacions de protecció i defensa dels animals s'han d'inscriure en el Registre del Departament de Medi Ambient, per a obtenir el títol d'entitat col·laboradora.

2. El Departament de Medi Ambient pot convenir amb les associacions de protecció i defensa dels animals l'acompliment de tasques en relació amb la protecció i la defensa dels animals.

3. El Departament de Medi Ambient pot establir ajuts per a les associacions que han obtingut el títol d'entitats col·laboradores, destinats a les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i la defensa dels animals, especialment per a l'execució de programes d'adopció d'animals de companyia en famílies qualificades, en la promoció de campanyes i programes d'esterilització de gossos i gats, i també la promoció de campanyes de sensibilització de la ciutadania.

4. Les associacions a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article tenen la consideració d'interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta Llei, en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat la compareixença en l'expedient sancionador, sens perjudici de la privacitat de les dades de caràcter personal.

TÍTOL IV

Dels nuclis zoològics

Capítol I

Disposicions generals

Article 21

Requisits de funcionament

Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:

a) S'han d'inscriure en el Registre de Nuclis Zoològics.

b) Han de dur un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i les dades de llur identificació.

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia, o per a tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.

d) Tenir en lloc visible l'acreditació de llur inscripció en el Registre, quan es tracti d'establiments d'accés públic.

e) Comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals.

f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals.

g) Tenir a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.

h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ésser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

Article 22

Animals emprats en competicions, curses i apostes

1. Són animals de competició o cursa, principalment, els gossos i els cavalls, i els altres animals que es destinin a competicions i curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin.

2. Els animals que participen en curses i competicions en les quals es fan apostes i els animals criats, importats i entrenats per a les curses a Catalunya han d'ésser tractats als canòdroms, als hipòdroms i fora d'aquestes instal·lacions d'acord amb els principis generals establerts per aquesta Llei.

3. No poden participar en competicions i curses en les quals es fan apostes els animals que no estiguin identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició del Departament de Medi Ambient.

4. Les instal·lacions han de tenir els mitjans per a obtenir les proves necessàries per a fer els controls antidopatge a fi de determinar si els animals que participen en les curses han pres medicaments o altres substàncies que els poden afectar de manera artificial l'organisme.

5. El Departament de Medi Ambient ha de considerar el darrer propietari o propietària enregistrat com la persona responsable del benestar dels animals emprats en les curses. Aquest propietari o propietària ha de concertar els acords adequats per a garantir el retir digne de l'animal, incloent-hi la participació en programes d'adopció com a animal de companyia.

Capítol II

Instal·lacions per al manteniment d'animals

Article 23

Requisits mínims

Les instal·lacions o els centres per al manteniment d'animals han de portar el llibre de registre a què es refereix l'article 21.b, en el qual han de constar les dades identificadores de cadascun dels animals que hi entren i de la persona propietària o responsable d'aquests. Aquest llibre ha d'estar a disposició de les administracions competents.

Capítol III

Establiments de venda d'animals i centres de cria d'animals

Article 24

Requisits

1. Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals han de complir els requisits de funcionament següents:

a) Ésser inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.

b) Dur el llibre de registre regulat per l'article 21.b, a disposició de l'administració competent, que ha d'incloure les dades relatives a l'origen, la identificació i la destinació dels animals.

c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni llurs progenitors, malalties hereditàries diagnosticables.

d) Disposar d'un servei veterinari propi o d'un assessorament veterinari exterior, que ha de constar en el llibre de registre.

e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests animals han d'ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos i els gats han d'estar identificats, i també els altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.

f) Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació de l'espècie, el número d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes a particulars, s'ha de lliurar també un document d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d'educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

2. L'actuació d'aquests centres s'ha d'ajustar als requeriments següents:

a) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions assimilables i altres sistemes de difusió s'ha d'incloure a l'anunci el número de registre del nucli zoològic del centre venedor o donant.

b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o importació d'animals i que hagin de manipular-los han d'haver fet un curs de cuidador o cuidadora d'animals.

c) Els cadells importats o criats per a ésser venuts com a animals de companyia no poden ésser separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie.

3. Es prohibeix la instal·lació, a tot el territori de Catalunya, de granges, centres de cria o centres de subministrament de primats que tinguin com a objecte llur reproducció o comercialització per a experimentació animal.

Article 25

Disposicions especials per als establiments que comercialitzen animals exòtics

Els establiments que comercialitzen animals exòtics han de complir, a més dels requisits establerts per l'article 24, les disposicions següents:

a) El venedor o venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna i ha d'informar el comprador o compradora de la prohibició d'alliberar exemplars d'espècies no autòctones.

b) La factura de venda ha d'incloure, si escau, el número CITES, o el que determini la normativa europea, de cada exemplar venut.

c) Les informacions escrites a què es refereix l'article 24.1.f han d'incloure les especificacions relatives a l'espècie de l'exemplar venut, la grandària d'adult i la possibilitat de transmissió de zoonosi.

TÍTOL V

Fauna salvatge autòctona i no autòctona

Article 26

Regulació

1. La protecció de la fauna autòctona i no autòctona es regeix pel que estableixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i la comunitària, aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen.

2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals que pertanyen a les espècies de fauna no autòctona que es determinin per reglament han de tenir l'autorització prèvia del Departament de Medi Ambient.

3. El Govern ha de determinar les espècies de fauna no autòctona que s'han d'inscriure en el Registre General d'Animals de Companyia per raons de protecció o seguretat de les persones o de protecció del medi ambient.

4. Les espècies que inclou l'annex es declaren protegides a Catalunya.

TÍTOL VI

Inspecció i vigilància

Article 27

Inspecció i vigilància dels animals de companyia

1. Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, les funcions següents:

a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.

b) Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es determinin per reglament, el qual ha d'estar a disposició de les administracions i les autoritats competents.

c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans.

d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de companyia.

2. Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb l'informe previ del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aïllar o comissar els animals de companyia si s'ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones, sia per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal.

3. El Departament de Medi Ambient i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca poden dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies excepcionals que puguin posar en perill el medi ambient o la sanitat animal, tasques d'inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, els animals de companyia. S'ha de donar compte d'aquesta actuació a l'ens local del municipi on hi hagi l'animal de companyia afectat o el nucli zoològic de què es tracti, en un termini de quaranta-vuit hores.

Article 28

Inspecció i vigilància de la fauna salvatge

Corresponen al Departament de Medi Ambient i als cossos i forces de seguretat la inspecció i la vigilància de les espècies de la fauna salvatge. Aquesta funció s'exerceix en col·laboració amb el departament competent per raó d'aquesta matèria, d'acord amb la normativa sobre sanitat animal.

Article 29

Col·laboració amb l'acció inspectora

Les persones posseïdores d'animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible.

TÍTOL VII

Infraccions i sancions

Capítol I

Infraccions

Article 30

Classificació

1. Les infraccions de les disposicions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el registre censal o tenir altres animals que s'han de registrar obligatòriament.

b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

e) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l'article 8.

f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense l'autorització administrativa prèvia.

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats.

j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent establert per als nuclis zoològics.

l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

m) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

n) Practicar la caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm, fora dels supòsits de l'article 9.2.

o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.

q) No evitar la fugida d'animals.

r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.

u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.

v) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

3. Són infraccions greus:

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.

b) No tenir el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent establert per als nuclis zoològics.

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.

d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV.

e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats nuclis zoològics.

g) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

i) Fer tir al colom.

j) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es refereix l'article 24.1.c.

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.

l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut.

m) Fer matances públiques d'animals.

n) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.

o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.

p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.

r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria C, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

s) La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin animals.

u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.

v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.

w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament de Medi Ambient.

x) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.5 per tal de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada llur participació en aquestes.

y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no estan identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició.

z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

4. Són infraccions molt greus:

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.

b) Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l'article 11.1.

c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.

d) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització corresponent del Departament de Medi Ambient.

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta Llei.

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus d'actes.

h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.

k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Capítol II

Sancions

Article 31

Multes, comís i tancament d'instal·lacions

1. Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes fins a 20.000 euros.

2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia.

3. La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments respectius, amb la corresponent anotació al Registre de Nuclis Zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d'animals per un període de dos mesos a cinc anys.

4. L'incompliment d'alguna de les normatives o condicions d'una autorització excepcional per a la captura o la possessió d'un animal d'una espècie de fauna autòctona pot comportar la retirada cautelar in situ i immediata d'aquesta autorització pels agents de l'autoritat.

5. Les persones que disposen d'aquestes autoritzacions excepcionals, en el cas d'ésser sancionades per l'incompliment d'algun dels seus termes o de normatives en aquesta matèria, han d'ésser inhabilitades per a l'activitat a què fa referència l'apartat 3 per un període d'un any a cinc anys.

Article 32

Quantia de les multes

1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros.

2. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.

e) El volum de negoci de l'establiment.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.

h) El fet que hi hagi requeriment previ.

3. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.

4. Davant la comissió d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d'educació ambiental o d'advertiment, sense necessitat d'iniciar un procediment sancionador.

Article 33

Comís d'animals

1. Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de les normatives que la desenvolupin.

2. En el cas de comissos d'exemplars de fauna autòctona capturats in situ, sempre que es tingui la seguretat que estan en perfectes condicions, poden ésser alliberats immediatament.

3. Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona sigui sancionada, s'ha de determinar la destinació de l'animal.

4. Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís pot ésser perillós per a llur supervivència, els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el Departament de Medi Ambient pot decidir la destinació final de l'animal.

5. Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions relacionades amb aquest i, en el cas de fauna autòctona, la rehabilitació de l'animal per a alliberar-lo van a compte del causant de les circumstàncies que l'han determinat.

Article 34

Responsabilitat civil i reparació de danys

1. La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Llei no exclou la valoració de l'exemplar en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys mediambientals causats.

2. En els contenciosos que tinguin per objecte el valor econòmic d'un animal, sempre que aquest valor no resulti de la factura de compra corresponent, s'estableix el valor mínim dels animals de companyia en la quantia equivalent a la compra d'un animal de la mateixa espècie i raça.

3. En l'eventualitat que l'animal no pertanyés a una raça determinada i no hi ha cap prova de la seva adquisició a títol onerós, el paràmetre d'avaluació econòmica de l'animal s'ha de centrar en el valor de mercat d'animals de característiques similars.

Article 35

Responsables de les infraccions

1. És responsable per infraccions d'aquesta Llei qualsevol persona física o jurídica que per acció o per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta Llei i la seva normativa de desenvolupament.

2. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.

Article 36

Procediment sancionador

Per a imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta Llei, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i també la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.

Article 37

Administració competent per a sancionar

1. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta Llei correspon:

a) Als alcaldes, les qualificades de lleus.

b) Als delegats territorials del Departament de Medi Ambient, les qualificades de greus.

c) Al conseller o consellera de Medi Ambient, les qualificades de molt greus.

2. No obstant el que estableix l'apartat 1, correspon al Departament de Justícia i Interior sancionar les infraccions relatives als espectacles, les activitats i els establiments inclosos en el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, del 15 de juny, que infringeixin el que disposa la present Llei.

Disposicions addicionals

Primera

Comissió Tècnica d'Inspecció de Nuclis Zoològics amb Fauna Salvatge

Es crea la Comissió Tècnica d'Inspecció de Nuclis Zoològics amb Fauna Salvatge, per tal de vetllar perquè les instal·lacions siguin segures per a les persones i els animals i perquè els nuclis zoològics tinguin cura del benestar dels animals. S'han d'establir per reglament les funcions i el règim de funcionament d'aquesta comissió.

Segona

Registre d'Empreses de Control i Recollida d'Animals de Companyia i Registre d'Animals de Competició

1. Es crea el Registre d'Empreses de Control i Recollida d'Animals de Companyia, en el qual s'han d'inscriure les empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

2. Es crea el Registre d'Animals de Competició, en el qual s'han d'inscriure els animals que s'utilitzen en competicions o curses on es fan apostes.

3. S'han d'establir per reglament el contingut i el funcionament dels registres a què fa referència aquesta disposició.

Tercera

Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals

Es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals, l'organització i les finalitats del qual, en compliment d'aquesta Llei, han d'ésser establerts per reglament.

Quarta

Campanyes de divulgació

El Govern ha d'elaborar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, campanyes divulgadores i informatives del contingut d'aquesta Llei per als cursos escolars i per a la població en general.

Cinquena

Normativa específica

1. Es regeixen per la normativa específica corresponent:

a) Els animals d'explotacions ramaderes.

b) La pesca, la recollida de marisc, la captura i la caça.

c) Els gossos considerats potencialment perillosos.

d) Els gossos pigall.

e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

2. La protecció de la fauna autòctona també ha d'ésser regulada per la seva normativa específica, sens perjudici de l'aplicabilitat de la normativa general de protecció dels animals establerta per aquesta Llei.

Sisena

Pràctica de la pesca esportiva amb peixet

Sens perjudici del que disposa l'article 22.2 de la Llei 3/1988, es pot autoritzar la pràctica de la modalitat de pesca esportiva amb peixet, restringida a les espècies que s'estableixin per reglament.

Setena

Consell Assessor sobre els Drets dels Animals

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'ha de crear el Consell Assessor sobre els Drets dels Animals, constituït per representants dels sectors interessats i de les administracions competents, que ha de tenir funcions d'assessorament en matèria de protecció dels animals.

Vuitena

Destinació dels ingressos procedents de les sancions

El Departament de Medi Ambient ha de destinar els ingressos procedents de les sancions per infraccions d'aquesta Llei a actuacions que tinguin per objecte el foment de la protecció dels animals.

 

Disposicions transitòries

Primera

Curs de cuidador o cuidadora d'animals

En el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els centres de recollida d'animals de companyia i tota la resta de nuclis zoològics han d'haver donat compliment a l'obligació de l'execució del curs de cuidador o cuidadora d'animals.

Segona

Grup d'espècies de fauna no autòctona

Qui posseeixi animals pertanyents al grup d'espècies de fauna no autòctona ho ha de notificar al Departament de Medi Ambient de la manera que s'estableixi per reglament, abans d'un any comptat des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició derogatòria

Resta derogada la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, llevat dels articles 18; 19; 21, apartats 1, 2, 3, 4 i 5; 22; 23; 24; 31; 32; 33, apartats 1, 2 i 4; 35; 36, i 37, els quals són aplicables a la fauna autòctona. Així mateix, es deroguen totes les normes d'igual o inferior rang que contradiguin el que disposa aquesta Llei o s'hi oposin, incloses les normes sectorials específiques.

Disposicions finals

Primera

Desenvolupament i execució

1. El Govern ha de dictar, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el reglament per a desenvolupar-la i executar-la.

2. El Govern ha d'establir la dotació pressupostària suficient per a aplicar i desenvolupar aquesta Llei.

Segona

Programa del curs de cuidador o cuidadora d'animals

En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern ha d'aprovar el programa del curs de cuidador o cuidadora d'animals a què es refereix aquesta Llei.

Tercera

Actualització de les sancions pecuniàries

Per decret del Govern de la Generalitat es poden actualitzar els màxims de les sancions pecuniàries establertes per aquest Llei, tenint en compte la variació de l'índex de preus de consum.

Quarta

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de l'article 11.1, que entra en vigor l'1 de gener de 2007.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Annex

Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona

Categoria

Mamífers

Insectívors
C Rata mesquera Talpidae (Galemys pyrenaicus, Desmana pyrenaica).
C Eriçó clar Erinaceidae (Aethechinus algirus).

Microquiròpters
C Ratapinyades, ratapenades o ratpenats (totes les espècies).

Rosegadors
C Talpó de Cabrera Microtidae (Microtus cabrerae).
D Esquirol (Sciurus vulgaris).

Carnívors
A Ós bru Ursidae (Ursus arctos).
A Llúdriga comuna europea Mustelidae (Lutra lutra).
C Visó europeu Mustelidae (Lutreola lutreola).
B Ermini Mustelidae (Mustela erminea).
B Gat fer o gat salvatge Felidae (Felis sylvestris).
A Linx boreal Felidae (Lynx lynx).
A Linx ibèric Felidae (Lynx pardina).
C Mangosta africana Herpestidae (Herpestes ichneumon).
A Vell marí o foca mediterrània Phocidae (Monachus monachus).

Artiodàctils
B Cabra salvatge ibèrica Bovidae (Capra pyrenaica pyrenaica).

Ocells

Gaviformes
B Calàbria de bec blanc Gaviidae (Gavia adamsii).
B Calàbria agulla Gaviidae (Gavia arctica).
B Calàbria grossa Gaviidae (Gavia immer).
B Calàbria petita Gaviidae (Gavia stellata).

Podicipediformes
C Cabussó orellut Podicipedidae (Podiceps auritus).
C Cabussó emplomallat Podicipedidae (Podiceps cristatus).
C Cabussó gris Podicipedidae (Podiceps grisegena).
C Cabussó collnegre Podicipedidae (Podiceps nigricollis).
C Cabusset Podicipedidae (Tachybaptus ruficollis).

Procel·lariformes
C Ocell de tempesta Hydrobatidae (Hydrobates pelagicus).
C Petrell oceànic Hydrobatidae (Oceanites oceanicus).
C Petrell cuaforcat Hydrobatidae (Oceanodroma leucorrhoa).
C Petrell de Bulwer Procellariidae (Bulweria bulwerii).
C Baldriga cendrosa Procellariidae (Calonectris diomedea).
C Fulmar Procellariidae (Fulmarus glacialis).
C Baldriga petita Procellariidae (Puffinus assimilis).
C Baldriga capnegra Procellariidae (Puffinus gravis).
C Baldriga grisa Procellariidae (Puffinus griseus).
C Baldriga pufí Procellariidae (Puffinus puffinus).

Pelecaniformes
C Corb marí emplomallat Phalacrocoracidae (Phalacrocorax aristotelis).
C Corb marí pigmeu Phalacrocoracidae (Phalacrocorax pygmaeus).
B Pelicà cresp Pelecanidae (Pelecanus crispus).
B Pelicà vulgar Pelecanidae (Pelecanus onocrotalus).
C Mascarell Sulidae (Sula bassana).

Ciconiformes
B Bernat pescaire Ardeidae (Ardea cinerea).
B Agró roig Ardeidae (Ardea purpurea).
B Martinet ros Ardeidae (Ardeola ralloides).
A Bitó comú Ardeidae (Botaurus stellaris).
C Esplugabous Ardeidae (Bubulcus ibis).
B Agró blanc Ardeidae (Egretta alba).
C Martinet blanc Ardeidae (Egretta garzetta).
C Martinet menut Ardeidae (Ixobrychus minutus).
C Martinet de nit Ardeidae (Nycticorax nycticorax).
B Cigonya blanca Ciconiidae (Ciconia ciconia).
A Cigonya negra Ciconiidae (Ciconia nigra).
A Becplaner Threskiornithidae (Platalea leucorodia).
A Capó reial Threskiornithidae (Plegadis falcinellus).
B Flamenc Phoenicopteridae (Phoenicopterus ruber).

Anseriformes
C Oca riallera grossa, subespècie de Groenlàndia Anatidae (Anser albifrons flavirostris).
C Oca riallera petita Anatidae (Anser erythropus).
C Morell buixot Anatidae (Aythya marila).
C Morell xocolater Anatidae (Aythya nyroca).
B Oca de collar Anatidae (Branta bernicla).
C Oca de galta blanca Anatidae (Branta leucopsis).
B Oca de coll roig Anatidae (Branta ruficollis).
C Morell d'ulls grocs Anatidae (Bucephala clangula).
B Cigne petit Anatidae (Cygnus bewickii).
B Cigne cantaire Anatidae (Cygnus cygnus).
B Xarxet mabrenc Anatidae (Mamaronetta angustirostris).
C Ànec fosc Anatidae (Melanitta fusca).
C Ànec negre Anatidae (Melanitta nigra).
C Bec de serra petit Anatidae (Mergus albellus).
C Bec de serra gros Anatidae (Mergus merganser).
C Bec de serra mitjà Anatidae (Mergus serrator).
A Ànec capblanc Anatidae (Oxyura leucocephala).
C Èider Anatidae (Somateria mollissima).
A Ànec canyella Anatidae (Tadorna ferruginea).
B Ànec blanc Anatidae (Tadorna tadorna).

Accipitriformes (rapinyaires diürns)
A Àguila pescadora Pandionidae (Pandion haliaetus).
C Astor Accipitridae (Accipiter gentilis).
C Esparver (vulgar) Accipitridae (Accipiter nisus).
A Voltor negre Accipitridae (Aegypius monachus).
B Àguila daurada Accipitridae (Aquila chrysaetos).
A Àguila imperial Accipitridae (Aquila heliaca).
C Aligot (comú) Accipitridae (Buteo buteo).
C Aligot calçat Accipitridae (Buteo lagopus).
C Àguila marcenca Accipitridae (Circaetus gallicus).
B Arpella (vulgar) Accipitridae (Circus aeruginosus).
B Arpella pàl·lida Accipitridae (Circus cyaneus).
B Esparver cendrós Accipitridae (Circus pygargus).
A Esparver d'espatlles negres Accipitridae (Elanus caeruleus).
A Trencalòs Accipitridae (Gypaetus barbatus).
B Voltor comú Accipitridae (Gyps fulvus).
B Àguila cuabarrada Accipitridae (Hieraaetus fasciatus).
B Àguila calçada Accipitridae (Hieraaetus pennatus).
C Milà negre Accipitridae (Milvus migrans).
B Milà reial Accipitridae (Milvus milvus).
B Aufrany Accipitridae (Neophron percnopterus).
C Aligot vesper Accipitridae (Pernis apivorus).

Falconiformes (rapinyaires diürns)
B Esmerla Falconidae (Falco columbarius).
B Falcó de la reina Falconidae (Falco eleonorae).
B Xoriguer petit Falconidae (Falco naumanni).
B Falcó pelegrí Falconidae (Falco peregrinus).
B Falcó mostatxut Falconidae (Falco subbuteo).
C Xoriguer (comú) Falconidae (Falco tinnunculus).
B Falcó cama-roig Falconidae (Falco vespertinus).

Gal·liformes
C Grèvol Tetraonidae (Bonasa bonasia).
B Perdiu blanca Tetraonidae (Lagopus mutus).
B Gall fer Tetraonidae (Tetrao urogallus).
D Gall de cua forcada, subespècie continental Tetraonidae (Tetrao tetrix tetrix, Lyrurus tetrix).
D Perdiu de roca, subespècie dels Alps Phasianidae (Alectoris graeca saxatilis).
D Perdiu de roca, subespècie de Sicília Phasianidae (Alectoris graeca whitakeri).
D Perdiu xerra, subespècie d'Itàlia Phasianidae (Perdix perdix italica).

Gruïformes
B Guatlla andalusa Turnicidae (Turnix sylvatica).
B Grua damisel·la Gruidae (Anthropoides virgo).
B Grua (vulgar) Gruidae (Grus grus).
C Guatlla maresa Rallidae (Crex crex).
B Fotja banyuda Rallidae (Fulica cristata).
A Polla blava Rallidae (Porphyrio porphyrio).
C Rascletó Rallidae (Porzana parva).
C Polla pintada Rallidae (Porzana porzana).
C Rasclet Rallidae (Porzana pusilla).
C Hubara Otitidae (Chlamydotis undulata).
A Pioc salvatge Otitidae (Otis tarda).
C Sisó Otitidae (Tetrax tetrax).

Caradriformes
C Garsa de mar Haematopodidae (Haematopus ostralegus).
C Garsa de mar de Canàries Haematopodidae (Haematopus ostralegus meadewaldoi).
C Remena-rocs Charadriidae (Arenaria interpres).
C Corriol camanegre Charadriidae (Charadrius alexandrinus).
C Corriol petit Charadriidae (Charadrius dubius).
C Corriol gros Charadriidae (Charadrius hiaticula).
C Corriol pit-roig Charadriidae (Eudromias morinellus).
C Fredeluga esperonada Charadriidae (Hoplopterus spinosus).
C Daurada grossa Charadriidae (Pluvialis apricaria).
C Pigre (gris) Charadriidae (Pluvialis squatarola).
C Xivitona (vulgar) Scolopacidae (Actitis hypoleucos).
C Territ tres-dits Scolopacidae (Calidris alba).
C Territ variant Scolopacidae (Calidris alpina).
C Territ gros Scolopacidae (Calidris canutus).
C Territ becllarg Scolopacidae (Calidris ferruginea).
C Territ fosc Scolopacidae (Calidris maritima).
C Territ menut Scolopacidae (Calidris minuta).
C Territ de Temminck Scolopacidae (Calidris temminckii).
C Becadell gros Scolopacidae (Gallinago media).
C Territ becadell Scolopacidae (Limicola falcinellus).
C Tètol cuabarrat Scolopacidae (Limosa lapponica).
C Tètol cuanegre Scolopacidae (Limosa limosa).
C Becadell sord Scolopacidae (Lymnocryptes minima).
C Becut Scolopacidae (Numenius arquata).
C Polit cantaire Scolopacidae (Numenius phaeopus).
C Polit becfí Scolopacidae (Numenius tenuirostris).
C Batallaire Scolopacidae (Philomachus pugnax).
C Gamba roja pintada Scolopacidae (Tringa erythropus).
C Gamba groga petita Scolopacidae (Tringa flavipes).
C Valona Scolopacidae (Tringa glareola).
C Gamba groga grossa Scolopacidae (Tringa melanolenca).
C Gamba verda Scolopacidae (Tringa nebularia).
C Xivita Scolopacidae (Tringa ochropus).
C Siseta Scolopacidae (Tringa stagnatilis).
C Gamba roja (vulgar) Scolopacidae (Tringa totanus).
C Territ rogenc Scolopacidae (Tryngites subruficollis).
C Siseta cendrosa Scolopacidae (Xenus cinereus).
C Torlit Burhinidae (Burhinus oedicnemus).
C Cames llargues Recurvirostridae (Himantopus himantopus).
C Bec d'alena Recurvirostridae (Recurvirostra avosetta).
C Escuraflascons becgròs Phalaropodidae (Phalaropus fulicarius).
C Escuraflascons becfí Phalaropodidae (Phalaropus lobatus).
C Corredor Glareolidae (Cursorius cursor).
C Perdiu de mar Glareolidae (Glareola pratincola).
C Paràsit cuallarg Stercorariidae (Stercorarius longicaudus).
C Paràsit cuapunxegut Stercorariidae (Stercorarius parasiticus).
C Paràsit cuaample Stercorariidae (Stercorarius pomarinus).
C Paràsit gros Stercorariidae (Stercorarius skua).
C Fumarell carablanc Laridae (Chlidonias hybrida).
C Fumarell alablanc Laridae (Chlidonias leucoptera).
C Fumarell negre Laridae (Chlidonias nigra).
B Gavina corsa Laridae (Larus audouinii).
B Gavina cendrosa Laridae (Larus canus).
B Gavina capblanca Laridae (Larus genei).
C Gavinot Laridae (Larus marinus).
B Gavina capnegra Laridae (Larus melanocephalus).
C Gavina menuda Laridae (Larus minutus).
C Gavineta (de tres dits) Laridae (Rissa tridactyla).
C Xatrac menut Laridae (Sterna albifrons).
C Xatrac bengalí Laridae (Sterna bengalensis).
C Xatrac gros Laridae (Sterna caspia).
C Xatrac rosat Laridae (Sterna dougallii).
C Xatrac fosc Laridae (Sterna fuscata).
C Xatrac (comú) Laridae (Sterna hirundo).
C Curroc Laridae (Sterna nilotica).
C Xatrac àrtic Laridae (Sterna paradisea).
C Xatrac becllarg Laridae (Sterna sandvicensis).
C Gavot Alcidae (Alca torda).
C Fraret Alcidae (Fratercula artica).
C Somorgollaire Alcidae (Uria aalge).

Columbiformes
D Xixella canària Columbidae (Columba junoniae).
D Tudó canari Columbidae (Columba trocaz).
C Cucut reial Cuculidae (Clamator grandarius).
D Cucut Cuculidae (Cuculus canorus).

Estrigiformes (rapinyaires nocturns)
C Òliba Tytonidae (Tyto alba).
B Mussol pirinenc Strigidae (Aegolius funereus).
C Mussol emigrant Strigidae (Asio flammeus).
C Mussol banyut Strigidae (Asio otus).
C Mussol (comú) Strigidae (Athene noctua).
B Duc Strigidae (Bubo bubo).
C Xot Strigidae (Otus scops).
C Gamarús Strigidae (Strix aluco).

Caprimulgiformes
C Enganyapastors Caprimulgidae (Caprimulgus europaeus).
C Siboc Caprimulgidae (Caprimulgus ruficollis).

Apodiformes
D Falciot negre Apodidae (Apus apus).
D Falciot cuablanc africà Apodidae (Apus caffer).
D Ballester Apodidae (Apus melba).
D Falciot pàl·lid Apodidae (Apus pallidus).
D Falciot unicolor Apodidae (Apus unicolor).

Coraciformes
C Blauet Alcedinidae (Alceo atthis).
C Abellerol Meropidae (Merops apiaster).
C Gaig blau Coraciidae (Coracias garrulus).
C Puput Upupidae (Upupa epops).

Pterocliformes
B Ganga Pteroclidae (Pterocles alchata).
B Xurra Pteroclidae (Pterocles orientalis).

Piciformes
D Picot (garser) siríac Picidae (Dendrocopos syriacus).
B Picot negre Picidae (Dryocopus martius).
C Colltort Picidae (Jynx torquilla).
C Picot garser dorsiblanc Picidae (Picoides leucotos).
C Picot garser gros Picidae (Picoides major).
C Picot garser mitjà Picidae (Picoides medius).
C Picot garser petit Picidae (Picoides minor).
C Picot tridàctil Picidae (Picoides trydactilus).
C Picot cendrós Picidae (Picus canus).
C Picot verd Picidae (Picus viridis).

Passeriformes
D Terrerola vulgar Alaudidae (Calandrella brachydactylla).
D Terrerola rogenca Alaudidae (Calandrella rufescens).
C Alosa becuda Alaudidae (Chersophilus duponti).
C Alosa banyuda Alaudidae (Eremophila alpestris).
D Cogullada (vulgar) Alaudidae (Galerida cristata).
D Cogullada fosca Alaudidae (Galerida theklae).
D Cotoliu Alaudidae (Lullula arborea).
D Calàndria Alaudidae (Melanocorypha calandra).
D Oreneta cuablanca Hirundinidae (Delichon urbica).
D Oreneta cua-rogenca Hirundinidae (Hirundo daurica).
D Oreneta (vulgar) Hirundinidae (Hirundo rustica).
D Roquerol Hirundinidae (Ptyonoprogne rupestris).
D Oreneta de ribera Hirundinidae (Riparia riparia).
D Piula de les Canàries Motacillidae (Anthus berthelotii).
D Trobat Motacillidae (Anthus campestris).
D Piula gola-roja Motacillidae (Anthus cervinus).
D Titella Motacillidae (Anthus pratensis).
D Grasset de muntanya Motacillidae (Anthus spinoletta).
D Piula dels arbres Motacillidae (Anthus trivialis).
D Cuereta blanca Motacillidae (Motacilla alba).
D Cuereta torrentera Motacillidae (Motacilla cinerea).
D Cuereta groga Motacillidae (Motacilla flava).
D Escorxador Laniidae (Lanius collurio).
D Botxí Laniidae (Lanius excubitor).
D Trenca Laniidae (Lanius minor).
D Capsigrany Laniidae (Lanius senator).
D Merla d'aigua Cinclidae (Cinclus cinclus).
D Cargolet Troglodytidae (Troglodytes troglodytes).
D Cercavores Prunellidae (Prunella collaris).
D Pardal de bardissa Prunellidae (Prunella modularis).

Muscicapidae
D Totes les espècies d'aquesta família.
D Espècies i gèneres: Acrocephalus, Cercotrichas galactotes, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Erithacus rubecula, Ficedula hypoleuca, Hippolais, Locustella, Luscinia, Monticola, Muscicapa striata, Oenanthe, Panurus biarmicus, Phoenicurus, Phylloscopus, Regulus, Saxicola, Sylvia, Turdus torquatus, Zoothera dauma.

Se n'exceptuen: tord ala-roig, merla, tord comú, griva cerdana, griva (Turdus iliacus, T. merula, T. philomenos, T. pilaris, T. viscivorus).
D Mallerenga cuallarga Paridae (Aegithalos caudatus).
D Mallerenga petita Paridae (Parus ater).
D Mallerenga blava Paridae (Parus caeruleus).
D Mallerenga emplomallada Paridae (Parus cristatus).
D Mallerenga carbonera Paridae (Parus major).
D Mallerenga d'aigua Paridae (Parus palustris).
D Teixidor Paridae (Remiz pendulinus).
D Pica-soques blau Sittidae (Sitta europaea).
D Pica-soques de Krüper Sittidae (Sitta krueperi).
D Pica-soques cors Sittidae (Sitta whiteheadi).
C Pela-roques Sittidae (Tichodroma muraria).
D Raspinell comú Certhiidae (Certhia brachydactyla).
D Raspinell pirinenc Certhiidae (Certhia familiaris).
D Hortolà cendrós Emberizidae (Emberiza caesia).
D Sit negre Emberizidae (Emberiza cia).
D Sit cendrós Emberizidae (Emberiza cineracea).
D Gratapalles Emberizidae (Emberiza cirlus).
D Verderola Emberizidae (Emberiza citrinella).
D Hortolà Emberizidae (Emberiza hortulana).
D Repicatalons Emberizidae (Emberiza schoeniclus).
D Sit blanc Emberizidae (Plectrophenax nivalis).
D Pinsà trompeter Fringillidae (Bucanetes githagineus).
D Passerell golanegre Fringillidae (Carduelis flammea).
D Lluer Fringillidae (Carduelis spinus).
D Durbec Fringillidae (Coccothraustes coccothraustes).
D Pinsà (comú) Fringillidae (Fringilla coelebs).
D Pinsà mec Fringillidae (Fringilla montifringilla).
D Pinsà de les Canàries Fringillidae (Fringilla teydea).
D Trencapinyes Fringillidae (Loxia curvirostra).
D Trencapinyes escocès Fringillidae (Loxia scotia).
D Pinsà borroner Fringillidae (Pyrrhula pyrrhula).
D Llucareta Fringillidae (Serinus citrinella).
D Gafarró (Serinus serinus).
D Pardal d'ala blanca Ploceidae (Montifringilla nivalis).
D Pardal de passa Ploceidae (Passer hispaniolensis).
D Pardal roquer Ploceidae (Petronia petronia).
D Estornell rosat Sturnidae (Sturnus roseus).
D Oriol Oriolidae (Oriolus oriolus).
D Cornella emmantellada Corvidae (Corvus corone cornix).
D Garsa blava Corvidae (Cyanopica cyanus).
D Gralla de bec groc Corvidae (Pyrrhocorax graculus).
D Gralla de bec vermell Corvidae (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Rèptils

Quelonis (tortugues)

Tortugues de terra
C Tortuga mediterrània Testudinidae (Testudo hermanni).
C Tortuga morisca Testudinidae (Testudo graeca).

Tortugues d'aigües continentals
C Tortuga d'estany Emydidae (Emys orbicularis).
C Tortuga de rierol Emydidae (Mauremys caspica).

Tortugues marines
B Tortuga careta Cheloniidae (Caretta caretta).
B Tortuga verda Cheloniidae (Chelonia mydas).
B Tortuga carei Cheloniidae (Eretmochelys imbricata).
B Tortuga bastarda Cheloniidae (Lepidochelys kempii).
B Tortuga llaüt Dermochelidae (Dermochelys coriacea).

Saures
D Dragonet (rosat) Gekkonidae (Hemydactylus turcicus).
D Dragó canari Gekkonidae (Tarentola delalandii).
D Dragó (comú) Gekkonidae (Tarentola mauritanica).
B Camaleó Chamaeleonidae (Chamaeleo chamaeleon).
D Serp de vidre, vidriol o noia Anguidae (Anguis fragilis).
D Serpeta cega o amfisbena cendrosa Amphisbaenidae (Blanus cinereus).

Sargantanes i llangardaixos
D Sargantana cua-roja o dels sorrals Lacertidae (Acanthodactylus erythrurus).
D Sargantana de Valverde Lacertidae (Algyroides marchi).
C Llangardaix de matoll Lacertidae (Lacerta agilis).
D Llangardaix d'Haria Lacertidae (Lacerta atlantica).
D Llangardaix negre Lacertidae (Lacerta galloti).
C Llangardaix (comú) Lacertidae (Lacerta lepida).
D Sargantana muntanyenca Lacertidae (Lacerta monticola).
D Llangardaix verd nord-occidental Lacertidae (Lacerta schreiberi).
D Llangardaix gegant de Hierro Lacertidae (Lacerta simonyi).
D Llangardaix de Gran Canària Lacertidae (Lacerta stehlinii).
D Lluert o llangardaix verd Lacertidae (Lacerta viridis).
C Sargantana vivípara Lacertidae (Lacerta vivipara).
C Sargantana comuna (ibèrica) Lacertidae (Podarcis hispanica).
D Sargantana balear Lacertidae (Podarcis lilfordi).
D Sargantana comuna europea o sargantana grossa Lacertidae (Podarcis muralis).
D Sargantana de les Pitiüses Lacertidae (Podarcis pityusensis).
D Sargantaner (comú) o sargantana de cua llarga Lacertidae (Psammodromus algirus).
D Sargantaner ibèric o sargantana cendrosa Lacertidae (Psammodromus hispanicus).
D Lludrió de potetes ibèric Scincidae (Chalcides bedriagai).
D Lludrió de potetes o víbrola Scincidae (Chalcides chalcides).
D Lludrió de potetes canari Scincidae (Chalcides viridanus).

Colobres o serps
D Serp de ferradura Colubridae (Coluber hippocrepis).
D Serp verda i groga Colubridae (Coluber viridifavus).
D Serp llisa Colubridae (Coronella austriaca).
D Serp bordelesa Colubridae (Coronella girondica).
D Serp d'Esculapi Colubridae (Elaphe longissima).
D Serp blanca Colubridae (Elaphe scalaris).
D Serp verda Colubridae (Malpolon monspessulanus).
D Serp de caputxó Colubridae (Macroprotodon cucullatus).
D Serp d'aigua (escurçonera) (Natrix maura).
D Serp de collaret Colubridae (Natrix natrix).

Amfibis

Urodels
D Salamandreta Salamandridae (Chioglossa lusitanica).
C Tritó pirinenc Salamandridae (Euproctus asper).
C Ofegabous Salamandridae (Pleurodeles waltl).
D Salamandra Salamandridae (Salamandra salamandra).
D Tritó alpí Salamandridae (Triturus alpestris).
D Tritó ibèric Salamandridae (Triturus boscai).
D Tritó palmat Salamandridae (Triturus helveticus).
D Tritó verd o marbrat Salamandridae (Triturus marmoratus).

Anurs
D Tòtil ibèric Discoglossidae (Alytes cisternasii).
D Ferreret Discoglossidae (Alytes muletensis).
D Tòtil o gripau llevadora Discoglossidae (Alytes obstetricans).
D Granota pintada o gripau granoter Discoglossidae (Discoglossus pictus).
D Gripau d'esperons Pelobatidae (Pelobates cultripes).
D Gripau puntejat Pelobatidae (Pelodytes punctatus).
D Gripau (comú) Bufonidae (Bufo bufo).
D Gripau corredor Bufonidae (Bufo calamita).
D Gripau verd o calàpet verd (Bufo viridis).
D Reineta europea Hylidae (Hyla arborea).
D Reineta (meridional) Hylidae (Hyla meridionalis).
D Granota saltadora Ranidae (Rana dalmatina).
D Granota ibèrica Ranidae (Rana iberica).
D Granota roja Ranidae (Rana temporaria).

Peixos-osteïctis
Condrostis

Acipenseriformes
D Esturió Acipenseridae (Acipenser sturio).

Teleostis

Cipriniformes
D Fartet Ciprinodontidae (Aphanius iberus).
D Samaruc Ciprinodontidae (Valencia hispanica).

Gasterosteïformes
D Punxoset o espinós Gasterosteidae (Gasterosteus aculeatus).

Scorpaeniformes
D Cavilat o cabilac Cottidae (Cottus gobio).

Perciformes
D Bavosa de riu o barb caní Blenniidae (Blennius fluviatilis).